ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в практически курс по оцеляване на „Дивландия“ ЕООД

1. Всеки курс се провежда от „ДИВЛАНДИЯ“ ЕООД с ЕИК - 203916915, седалище и адрес на управление - Столична община, п.к. 1186, с. Герман, ул. Васил Стоилов № 11, тел. 00359 88 88 23 700, електронна поща divlandia@abv.bg и банкова сметка IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“, представлявано от Момчил Тихомиров Цветанов
2. Термини и понятия, свързани с курса:
Инструктор – представител на Организатора, обучаващо лице, планински водач с познания в областта на представяния в курса материал
Екипировка предоставена от Организатора – екипировка, предоставена от Организатора на Клиента, за ползване по време на курса
Лична екипировка – екипировка за пребиваване и преходи сред природата, която Клиентът трябва да осигури сам, която трябва да има на разположение и трябва да използва по предназначение по време курса, както следва:
2.1. Обувки и дрехи, подходящи за пребиваване и преходи в неблагоприятни природни условия като дъжд, сняг, вятър, студ, влага, горещина и др. под., съобразени със сезона и условията до 2000 метра надморска височина.
2.2. Раница с обем минимум 40 литра, в която да има място за подходящо съхранение на личната и предоставената от организатора екипировка за курса.
2.3. Осветление, предназначено за носене на главата (челник), с батерии достатъчен заряд за осветяване при нощен преход в рамките на минимум 12 часа.
2.4. Нож, подходящ за дейности сред природата като (но не само) дялкане на дървен материал, рязане на въжета и др. под.
2.5. Метално канче, подходящо за варене на течности.
2.6. Съдове за съхранение на вода (бутилки, термуси и др. под.)
3. Организаторът организира и провежда, а Клиентът взима участие в курс по оцеляване. Този курс, не дава образователен ценз и не е част от официална образователна система. В курсът не се допускат лица на възраст под 18 навършени години. Курсът се провежда с един Клиент или с група от двама или повече Клиенти, в определени от Организатора период от време и район. В рамките на курса, под ръководството на Инструктор, Клиентът ще бъде запознат с познания, умения и действия, които могат да бъдат полезни в ситуация на изгубване, оцеляване и други подобни извънредни и/или екстремни ситуации в природата. Подборът на материала за обучение е изцяло по преценка на Организатора и/или Инструктора, които имат пълното право да го променят по всяко време, в зависимост от своята преценка.
4. За целите на курса, Клиентът трябва може да пребивава, да прави пешеходни преходи и да пренощува в неблагоприятни условия единствено и само с описаната по-горе лична и предоставената от Организатора екипировка. За целите на курса, предоставената от Организатора екипировка може да бъде с показатели, по-ниски от нуждите за комфортно и/или здравословно пребиваване в такива условия.
5. Организаторът информира Клиента за часа, мястото за среща за провеждане на курса, контакти на Инструктора преди началото на курса, чрез някой от контактите за връзка с Клиента, посочени в подадената от Клиента заявка за участие.
6. За срока на провеждане на курса, Организаторът осигурява:
6.1. Инструктор, под чието ръководство се провежда курса, като по преценка на Организатора в курса може да има повече от един Инструктор
6.2. Екипировка за ползване по време на курса, подбрана изцяло и единствено по преценка на Организатора
7. Мястото на Клиета в курса е гарантирано само след направена от Клиента по определен от организатора начин заявка за участие, получено потвърждение от страна на организатора и заплащане от страна на Клиента на сумата и в срока определени от Организатора.
8. До участие в курс се допускат само участници, които непосредствено преди неговото начало, са се подписали в „Списък на участниците“, с което приемат Общите условия за участие. Липсата на подпис в този списък се счита за доброволен отказ от участие в курса, при което Клиентът не се допуска до участие в курса и за което не му се възстановяват суми и не му се дължат обезщетения и др. под.
9. За периода на провеждане на курса Клиентът:
9.1. Няма право да използва часовник или уреди и устройства, показващи часа.
9.2. Няма право да носи и да използва екипировка, освен описаната в Общите условия „лична екипировка“ и „екипировка за курса“.
9.3. Няма право да използва уреди, устройства и др. под., работещи с електричество, освен осветление за глава (челник)
9.4. Няма право да записва, рисува, скицира, заснема или изобразява по какъвто и да е начин дейностите по време на курса.
9.5. Няма право да носи и / или да употребява , както и/или да е под въздействието на алкохол и каквито и да е упойващи вещества.
9.6. Трябва да съхранява за периода на провеждане на курса всички упоменатите в точки 9.1. и 9.3. уреди и устройства в предоставена и запечатана от Организатора или Инструктора кутия, която няма право да отваря до края на курса.
9.7. Носи сам, в раница подходяща за придвижване в планинска среда и защитена от намокряне и повреждане, осигурената му от Организатора екипировката
9.8. Ползва предоставената му от Организатора екипировка за курса с грижата на добър стопанин, само по предназначение и непосредствено след приключване на курса я предава на Инструктора без никакви повреди, в състояние напълно годно за по-нататъшна употреба
9.9. Осигурява сам храната и водата, които са му нужни за периода на провеждане на курса
9.10. Изпълнява точно и безпрекословно изискванията на Инструктора на „Дивландия“ ЕООД
10. С подписа си в Списъка на участниците, Клиентът декларира, че:
10.1. Детайлно е запознат и разбира напълно значението на текстовете в Общите условия за участие, приема ги и се задължава да ги спазва безусловно.
10.2. Здравословното му състояние позволява участие в курса при описаните по-горе условия.
10.3. При неспазване на Общите условия Клиентът незабавно губи правото си за по-нататъшно участие в курса. Това се описва от Инструктора в полето за забележки на Списъка на участниците, след което, Клиентът е длъжен незабавно да напусне района на провеждане на курса самостоятелно, за своя сметка и на своя отговорност. Отказът му за напускане на района се счита за ощетяване на Организатора, подриване на авторитета и злепоставяне на името на Инструктора и Организатора, за което Клиентът носи пълната вина и дължи обезщетение на Организатора. Клиентът носи пълната отговорност за последствията и приема, че може да дължи по преценка на Организатора, обезщетение на Организатора за всяко свое действие, което ги е нарушило.
10.4. Освобождава от отговорност Организатора и неговите представители за последствия, възникнали от неспазване от своя страна на Общите условия.
10.5. Дава съгласието си да бъде заснеман по време на курса от Организатора и представляващите го или свързани с Организатора във връзка с дейността му лица и съгласието си за безсрочно и безвъзмездно използване от страна на Организатора, представляващите и свързани с Организатора във връзка с дейността му лица, на всички изображения, видеоматериали и др. под., на които се вижда Клиента, както и на тези, които са заснети от Клиента по време на курса.
10.6. Дава изричното си съгласие неговите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от страна на Организатора и представляващите го лица, във връзка с отношенията между двете страни.
11. След заплащане от страна на Клиента, Организаторът не възстановява суми при невъзможност на Клиента за участие в курса, при прекъсване на участието (независимо от причините за прекъсването) или при частично участие в курса. Участието на Клиента може да бъде отложено или преместено за друга дата или друг организиран от Организатора курс или негов продукт, само и единствено с изричното съгласие и при условия определени от Организатора.
12. Началото и края на курса се описва от Инструктора в съответното поле в Списъка на участниците.